มหกรรมพืชสวนโลก

โฆษณา

โครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียวมุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว

งานมหกรรมพืชสวนโลก2554

โรงเรียนสีเขียว

“วันแม่” กับคำว่า “ปกติ”

ภาพยนตร์สั้นวันแม่ 2554

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ืปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก บางอย่างเสื่อมโทรมมากถึงขั้นวิกฤติ โดยมีสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการ คือ เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ไฟป่า เป็นต้น และเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ทำลายป่า การใช้อย่างไม่ประหยัด การนำเทคโนโลยีมาใช้
้ในการผลิต เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ทั้งนี้เพราะมนุษย์เป็นผู้ใช้ทรัพยากร ดังนั้น ทุกคนจึงต้องร่วมมือกันแก้ไขและป้องกันโดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตของมนุษย์และพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนตลอดไป

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์

หลักการและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

การ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คือ การใช้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดและใช้ให้เกิดประโยชน์ หลักการและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีดังนี้

เพิ่มเติม

Previous Older Entries